Beltug

BELTUG Barometer fixed-to-mobile January 2009


Date:09/02/2009


 

Barometer january 2009

De details in het Nederlands - les détails en français

BELTUG Barometer vast-naar-mobiel januari 2009 (français en bas)

BELTUG klaagt al jaren over de hoge tarieven voor oproepen van vaste naar mobiele netwerken, die een buitensporig gedeelte uit de IT-budgetten opsouperen. Deze hoge kosten zijn het gevolg van de hoge interconnectietarieven die de mobiele operatoren de vaste operatoren aanrekenen om een gesprek op hun netwerk te termineren (Mobile Termination Rates of MTRs). 

In augustus 2006 nam het BIPT de beslissing om de mobiele interconnectietarieven elk half jaar te verlagen: eindelijk zou er verbetering komen in deze aanslepende scheeftrekkingnde scheeftrekking. Bij elke daling polst BELTUG bij de leden in hoeverre ze deze dalingen ondervinden. De resultaten worden weergegeven op een barometer.

Rondvraag december 2008
  
De belangrijkste wijziging sedert de vorige peiling is de afschaffing van de connectiekost voor de oproepen naar mobiele netwerken. Omdat de beslissingen van het BIPT alleen betrekking hebben op de kosten tussen de operatoren onderling, wilde BELTUG vooral weten of de operatoren de connectiekost ook lieten vallen voor hun klanten.

Conclusies en aanbevelingen

• Rond de afschaffing van de setup is nog een lange weg te gaan.
• Nog niet alle operatoren rekenen systematisch de tariefdalingen door, maar het probleem is verminderd.
• Vast-naar-mobiel blijft nog steeds duur. BELTUG staat achter het initiatief van de EU om de mobiele terminatietarieven naar ongeveer 3 cent te brengen.

BELTUG raadt bedrijven en overheidsinstellingen aan:

1. De afschaffing van de setup te vragen aan de operator.
2. In het contract met vaste operator(en) op te nemen dat dalingen van de terminatietarieven (MTRs) meteen worden doorgerekend aan de klant.
3. De terminatietarieven te vergelijken met de prijs die zij betalen per gesprek om te zien of er veel verschil is. In dat geval raden we hen aan hun operator te contacteren om lagere tarieven te eisen. Immers, uit de rondvraag bleek duidelijk dat het de klanten zijn die er uitdrukkelijk om vragen die van de tariefdalingen kunnen genieten.

Baromètre de BELTUG de « fixe à mobile » janvier 2009

Depuis des années déjà, BELTUG se plaint des tarifs élevés des appels des réseaux fixes vers les réseaux mobiles, qui absorbent une part exagérée des budgets IT. Ces coûts élevés résultent des tarifs de terminaison élevés que les opérateurs de téléphonie mobile imputent aux opérateurs de téléphonie fixe pour terminer un appel sur leur réseau (Mobile Termination Rates of MTRs). 

Conclusions et recommendations

• Concernant la suppression du setup, un long chemin reste à parcourir.
• Tous les opérateurs ne répercutent pas encore systématiquement les baisses de tarif, mais le problème est moindre.
• Les appels de fixe à mobile demeurent toujours chers. BELTUG soutient l’initiative de l’UE de porter les tarifs de terminaison mobiles à environ 3 cents.

BELTUG recommande aux entreprises et aux pouvoirs publics :

1. de demander à l’opérateur la suppression des coûts de setup,
2. de faire indiquer dans le contrat avec le(s) opérateur(s) de téléphonie fixe que les baisses des tarifs de terminaison (MTR) sont d’emblée répercutées sur le client,
3. de comparer les tarifs de terminaison avec le prix qu’ils paient par communication pour voir s’il y a beaucoup de différence. Dans ce cas, nous leur conseillons de contacter leur opérateur afin de demander des réductions de tarifs. En effet, ce questionnaire a montré clairement que ce sont les clients qui demandent explicitement à pouvoir bénéficier de baisses de tarifs.

 


>>> Back to overview