Beltug

BELTUG: Regionalisering telecom is een ramp voor de uitbouw van de kenniseconomie


Met verbijstering staat BELTUG te kijken naar de snelheid waarmee men binnen het Octopusoverleg wil beslissen om het telecombeleid te regionaliseren. Dit zou betekenen dat terwijl er grote nood is aan meer harmonisatie tussen de Europese landen, men in België kiest de tegengestelde richting uit te gaan.

Werden de gevolgen in kaart gebracht? Of, wordt telecom als pasmunt gebruikt in de regeringsonderhandelingen, omdat de politici menen dat telecom weinig sexy en onbelangrijk is?

Europa maakt het uitbouwen van de kenniseconomie dé topprioriteit (Lissabon 2010). De nieuwe regering zou een ambitieuze visie moeten uitwerken om België om te vormen tot een competitieve informatiemaatschappij. De regionalisering van het telecombeleid is hierop niet het juiste antwoord.

Elke burger en elk bedrijf maakt constant gebruik van communicatiemiddelen: de GSM (of Blackberry!), het internet,.. zijn nooit veraf. De communicatiemiddelen spelen een cruciale rol in de manier waarop bedrijven zich organiseren.  Een competitieve markt is cruciaal.

WAAR IS DE MEERWAARDE VAN EEN REGIONALISERING?

We hebben enkele voorbeelden bij elkaar gebracht om te kijken waartoe een regionalisering van de telecommunicatie zou kunnen leiden.

1.1 Verschillende tarieven?
Komen er dan ook andere tarieven voor internet, GSM, vaste telefoon,… in de verschillende delen van het land? En zal een telefoontje uit Antwerpen naar Brussel duurder zijn dan een oproep naar Hasselt?

1.2 Nog voldoende spelers op de markt?
De Belgische ondernemingen kunnen slechts uit een handvol operatoren kiezen, en de consolidatie is nog volop bezig. Het opvolgen en implementeren van 3 verschillende regels betekent voor de marktspelers een grote extra last
BELTUG vreest dat het aanbod aan telecomdiensten in België zal verschralen. Innovatieve diensten aan een faire prijs kan enkel door échte concurrentie. Of, zou mobiel bellen zoveel goedkoper zijn geworden zonder competitie?

1.3 Naar 3 nummeringsplannen voor vaste telefoon en GSM?
Het is niet denkbaar dat elk gewest zijn eigen nummerplan uitwerkt, en de +32 te vervangen door 3 codes. Bij een regionalisering zou men dit toch nationaal moeten   organiseren! Het nummeringskader verandert ook snel: er is steeds veel werk om de voorthollende technologie te volgen, b.v. welke nummers zal men gebruiken voor diensten waarbij vaste en mobiele communicatie geïntegreerd worden?

1.4 Veel nieuwe wetten?
De Europese Unie bereidt een nieuwe stap voor met betrekking tot de informatiemaatschappij. BELTUG vindt het belangrijk dat de volgende regering het nieuwe kader onverwijld in Belgische wetgeving omzet. Als dit  3 keer moet gebeuren…

1.5 Cruciale jaren voor het frequentiebeleid: versnipperen nefast
Het belang van mobiele communicatie staat buiten kijf, voor burgers en ondernemingen. Om draadloze diensten verder te ontwikkelen is een doordacht spectrumbeleid noodzakelijk.  De golven zijn per definitief grensoverschrijdend. De problematiek van het gebruik van de mobiele telefoon in grensgemeenten, met ongewenste internationale tarieven is bekend. Ook hier is nationale coördinatie, ook bij een regionalisering, onvermijdelijk.

1.6 Een sterke regulator of drie dwergregulatoren telecom?
Er zal een versnippering zijn qua regelgevende interventie: 3 regelgevers dienen dan sneller en efficiënter uit te voeren waar er in het huidige regelgevende kader nu al achterstand is op de ons omringende landen. Het risico is reëel dat we eindigen met 3 dwergtelecomregulatoren (eentje per gewest), naast een nationale telecomregulator en de 3 mediaregulatoren van de gemeenschappen.
 
En waar gaat men de experten vinden, en op welke termijn?

ZORG VOOR EEN STERKE NATIONALE REGULATOR
BELTUG is ervan overtuigd dat een regionalisering onvermijdelijk zal leiden tot …. overleg en afstemming op federaal niveau! Je zal eindigen met een nationale regulator die voor vele aspecten van het telecombeleid een zware coördinerende rol zal moeten spelen. Het geheel zal veel te complex zijn.

BELTUG is ervan overtuigd dat een regionalisering zal leiden tot vertraging. Een regionalisering zal verlammend werken voor allerlei initiatieven, alleen al door de onzekerheid.
Beslissen om het telecombeleid te regionaliseren, zonder de gevolgen in de schatten getuigt van een gebrek aan visie.

Uitgewerkt dossier (5 pagina"s)